اخذ گزارشات مربوط به اتفاقات شبکه های آبرسانی و جمع آوری فاضلاب . انعکاس کامل نکته نظرات ، پیشنهادات و انتقادات به مدیران شرکت . ثبت و انعکاس شکایات اعم از تخلفات پرسنل و اکیپ های اتفاقات ، پیمانکاران و .. ثبت کارکرد کنتور جهت صدور قبض برای مشترکین شهرهای کل استان . دریافت گزارشات در خصوص کیفیت آب شرب مصرفی . دریافت درخواست متقاضیان ترمیم آسفالت خسارت دیده در اثر اتفاقات ، اصلاح و توسعه ، نصب انشعاب و ... . مرکز هماهنگی در مواقع بحران . اطلاع رسانی های لازم در مورد قطعی آب ، نحوه ارائه خدمات به مشترکین ، آدرس و شماره تلفن امور و واحدهای تابعه . همکاری با سایر نهاد ها و ارگانها از جمله آبفای روستائی( 1523 ) ؛ گاز ( 194 ) برق ( 121 ) شهرداری ( 137 ) پلیس ( 110 ) و ... دریافت گزارشات مردمی در خصوص انشعابات غیر مجاز ( اطلاعات مربوط به تماس گیرنده در این مرکز محرمانه تلقی میشود ) .