باستناد نامه شماره 10/33/43344 مورخ 10/06/86 وزیر محترم وقت نیرو برخی از تعاریف و آئین نامه های عملیاتی شرکت ( آب و فاضلاب ) مرتبط با فعالیت این مرکز بقرار زیر میباشد :
7-4 انشعاب آب آن بخش از لوله فرعی آب که مقطع آن متناسب با کنتور و ظرفیت انشعاب آب مشترک در نظر گرفته می شود و در نهایت خط آبرسانی اختصاصی و یا شبکه عمومی توزیع آب را ( از محل نصب شیر انشعاب) به نقطه تحویل ( محل نصب کنتور) متصل می نماید ، اعم از لوله و متعلقات مربوطه تا شیر فلکه بعد از کنتور ، انشعاب نامیده می شود و متعلق به شرکت است .
8-4 تاسیسات و تجهیزات آب مشترک کلیه تاسیسات و تجهیزات آب و همچنین سیستم لوله کشی که بعد از نقطه تحویل ( محل نصب کنتور ) توسط مشترک ایجاد می شود ، تاسیسات و تجهیزات مشترک نامیده می شود و متعلق به مشترک می باشد .
13-4 انشعاب فاضلاب آن بخش از لوله فرعی فاضلاب که مقطع آن متناسب با سیفون یا ظرفیت قراردادی بوده و فاضلاب مشترک را از محل سیفون (نقطه تحویل) به خط اختصاصی و یا شبکه عمومی جمع آوری فاضلاب منتقل می نماید ( اعم از لوله و متعلقات مربوطه و سیفون ) ، انشعاب فاضلاب نامیده می شود و متعلق به شرکت است .
14-4 تاسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترک کلیه تاسیسات و امکانات مربوط به جمع آوری و انتقال فاضلاب نظیر شبکه های فرعی ، تلمبه خانه و غیره و تاسیسات پیش تصفیه احتمالی قبل از نقطه تحویل ( سیفون ) که توسط مشترک ایجاد می شوند ، تاسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترک نامیده می شود و متعلق به مشترک می باشد.
15-4 نقطه تحویل آب و فاضلاب نقطه تحویل عبارت است از نقطه ای که تاسیسات شرکت به تاسیسات مشترک اتصال داده می شود و در آن محل وسایل اندازه گیری و کنترل نصب می شود.عموما نقطه تحویل آب محل نصب کنتور آب و نقطه تحویل فاضلاب محل نصب سیفون دفع فاضلاب می باشد.
1-23-4 داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که شرکت های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آنرا پرداخت نمایند در غیر این صورت شرکت های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اینگونه املاک خواهند بود . برقرای مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می باشد.
25-4 متقاضی می باید بدون آنکه هزینه ای متوجه شرکت شود محل مناسبی را با نظر شرکت جهت نصب وسایل اندازه گیری آماده نماید. مشترک مسئول سالم نگهداشتن کلیه وسایل و تجهیزاتی که از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب آب و فاضلاب نصب گردیده ،می باشد و تحت هیچ عنوان حق دستکاری آنها یا پلمب هایی را که بر روی کنتورها و سایر تجهیزات نصب می باشد ، ندارد و تنها نمایندگان مجاز شرکت در صورت ضرورت می توانند نسبت به باز کردن پلمب ها اقدام نمایند.
26-4 مشترک ضمن اینکه مسئول مرئی نگه داشتن و قابل دسترس بودن دریچه شیر قطع و وصل آب قبل از کنتور و همچنین محل دریچه های کنتور آب و سیفون فاضلاب می باشد ، به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل آن را ندارد و ... بند ( د ) 30-4 در تمام مواردیکه در دستگاههای اندازه گیری نصب شده دستکاری و یا در درست کار کردن آنها دخالت شود و یا از انشعاب آب و فاضلاب به صورت غیر مجاز استفاده گردد ، شرکت باید بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب ناشی از اینگونه دستکاری ها و استفاده های غیرمجاز (که مقدار آن را بر اساس ضوابط موجود تعیین خواهد نمود) با تعرفه آب آزاد محاسبه و به اضافه سایر هزینه هایی که از اینگونه اقدام یا اقدامات غیر مجاز متوجه شرکت گردیده است را از مشترک وصول نماید.
33-4 مشترک یا استفاده کننده از انشعاب آب و فاضلاب ، حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراری انشعاب ، قرائت کنتور ، بازرسی کنتورها ، سیفون اتصال فاضلاب و سایر وسایل و تاسیسات مربوطه و همچنین تعمیر کردن ، قطع نمودن انشعاب آب و فاضلاب ، برداشتن اموال متعلق به شرکت و عنداللزوم کنترل فنی شبکه های داخلی آب و فاضلاب را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا می نماید . بنابراین برای موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیر قانونی به ملک غیر ، علیه شرکت و کارکنان آن امکانپذیر نیست.
2-34-4 در مواردیکه در شبکه افت فشار و یا کمبود آب وجود دارد مشترک اجازه نصب پمپ بر روی شبکه آب شهری به طور مستقیم را نخواهد داشت و در صورت تخلف ، شرکت نسبت به قطع انشعاب آب تا برچیدن پمپ اقدام خواهد نمود.
3-34-4 ... در مواردیکه فاضلاب تمام یا قسمتی از ملک متقاضی یا مشترک بطور ثقلی به شبکه فاضلاب محل سوار نشود ، متقاضی یا مشترک یا استفاده کننده از آن ملزم به ایجاد تاسیساتی برای تخلیه این فاضلاب به شبکه جمع آوری فاضلاب محل خواهد بود .
4-34-4 در شبکه های فاضلاب مجزا ، آب باران ملک به هیچ عنوان نباید وارد شبکه فاضلاب شود.
6-34-4 میزان حداکثر آب مصرفی هر مشترک با توجه به محدودیت منابع تامین آب بویژه در ایام اوج مصرف ، بایستی براساس الگوی مصرف در حد مصرف معقول باشد و در مواردیکه شرکت تشخیص دهد مشترک یا استفاده کننده رعایت صرفه جویی را نمیکند ، اخطاری را برای مشترک ارسال و در صورت بی توجهی نسبت به قطع آب اقدام می نماید. وصل مجدد آب منوط به سپردن تعهد مشترک مبنی بر رعایت صرفه جویی و مصرف معقول آب خواهد بود.
9-34-4 مشترک باید کلیه خسارات شرکت در برابر کلیه دعاوی و مطالیاتی که در نتیجه قصور وی در انجام تعهدات خود ( طبق مفاد بند 34- 4) از طرف هر کس علیه شرکت بشود را بپذیرد .
38-4 اصلاح و تعویض وسایل ولوازم انشعاب آن قسمت از وسایل و لوازم انشعاب آب و فاضلاب که به علت فرسوده شدن یا حوادث اتفاقی نیاز به تعویض یا اصلاح داشته باشد ، بدون نیاز به درخواست مشترک و بدون دریافت هزینه ، توسط شرکت انجام خواهد گردید ، مگر آنکه به تشخیص ، مشترک یا استفاده کننده در ایجاد موارد مذکور دخالت داشته باشد ، که در این صورت میباید هزینه مربوطه را ( براساس قیمت تمام شده ) پرداخت نماید .
بند ( ح ) 39-4 در صورتیکه مشترک یا استفاده کننده به تشخیص شرکت موجب نامرئی شدن دریچه محفظه شیر قطع و وصل انشعاب ( آب و فاضلاب ) بشود و یا ایجاد مانع در آن بنماید. در این رابطه شرکت اخطاری برای مرئی نمودن و رفع مانع به مشترک یا استفاده کننده ابلاغ می نماید و چنانچه ظرف مهلت تعیین شده مشترک یا استفاده کننده اقدامی ننمود ، شرکت راسا اقدام و هزینه های مربوطه را به اضافه مبلغی به عنوان جریمه دریافت مینماید. در صورت عدم پرداخت هزینه توسط مشترک ، انتشعاب قطع می گردد.
2-40-4 در مواردیکه مطابق مفاد این آئین نامه انشعاب آب و فاضلاب قطع میشود ، مشترک یا استفاده کننده مجاز به دخالت در تاسیسات و وصل خودسرانه انشعاب نمی باشد و در صورت تخلف ، انشعاب قطع و برقراری مجدد آن موکول به سپردن تعهد کتبی بر تکرار نشدن خلاف و تسویه حساب کامل و پرداخت معادل دو برابر هزینه نصب آن انشعاب خواهد بود.