در این بازدید از زیر ساخت های اجرا شده . وب سرویس های طراحی شده . نحوه ارائه خدمات از زمان تماس تا حصول نتیجه . پیگیری و نظر سنجی های انجام گرفته . نرم افزار مورد استفاده بازدید و نکته نظرات و ضعف و قوت اقدامات مورد بررسی قرار گرفت . حکیمی با بیان این خبر افزود بازدید از مراکز امدادی . بررسی مشکلات پرسنل . بحث های آموزشی و انگیزشی آنها از دیگر مباحث مورد بحث بین طرفین بود .